Rehabilitation: Coursework for Innovative Solutions for Aging Populations

I am participating in an massive online open course (MOOC) from the University of Copenhagen and Copenhagen Business School on the topic of Innovating Solutions for Aging Populations.

The free course is offered through Coursera; it started June 6th and runs until July 17th. You can read more about the course and sign up for future offerings at: https://www.coursera.org/learn/health-care-innovation

Week 3:  Rehabilitation Continue reading

Advertisement

Great technologies for rehabilitation

While researching wearable technologies that support life with dementia, I came across several other technologies that I see as being useful in clinical applications, especially in rehabilitation. I thought I would start to compile a list here to spread the word on some of the really innovative and useful technologies that are out there.

Continue reading

Træner sig til bedre hukommelse

Mennesker med demens træner sig til bedre hukommelse

Skrevet af Ritzau den 12. maj 2015 

Træning hjælper Alzheimerpatienter til at huske og koncentrere sig. Alzheimerforeningen: Giv alle tilbuddet.

Som de første i verden har en gruppe danskere med Alzheimer bevist, at fysisk træning styrker de intellektuelle evner og samtidig øger livskvaliteten.

Når kroppen sættes i bevægelse, støttes hukommelsen og koncentrationsevnen, ligesom motionen har en gavnlig indvirkning på den uro, som mange patienter med Alzheimer lider af.

“Vi kan se, at patienter, der træner fysisk, opnår en effekt på flere områder. De fungerer bedre i deres hverdag, og i bedste fald kan motionen have en bremsende effekt på sygdommen,” siger forskningsleder, professor Steen Hasselbalch, Nationalt Videnscenter for Demens til Ritzau.

I alt har 200 patienter ramt i lettere grad af den alvorlige demenssygdom siden 2012 deltaget i projektet. Halvdelen trænede gennem 16 uger i fællesskab med andre og under overværelse af fysioterapeuter. Den anden gruppe fik ingen træning.

Det primære mål var at styrke evnen til at huske og koncentrere sig, hvilket lykkedes for to ud af tre patienter. Det var den gruppe, som mødte op til 80 procent af de tre ugentlige træninger, og som trænede med en så høj intensitet, at de blev forpustede.

“De oplevede en effekt på deres mentale tempo, opmærksomhed og koncentration,” siger Steen Hasselbach.

Endnu er det for tidligt at fastslå, hvorfor motion indvirker positivt på hjernen. Men det kan muligvis skyldes, at musklerne under træning udskiller stoffer, der menes at have en beskyttende og stimulerende effekt på neuronerne.

Men forklaringen kan også være så enkel, at patienterne sover bedre og i det hele taget føler et større velvære, når de træner, og dermed får lettere ved at klare dagligdagen.

I Alzheimerforeningen opfordrer direktør Nis Peter Nissen Folketinget til at pålægge kommunerne at tilbyde alle med Alzheimer fysisk træning.

Det vil ikke alene gavne patienter og pårørende, men også spare indlæggelser og plejehjemspladser.

Training for better memory

People with dementia train for better memory

Written by Ritzau May 12, 2015

Training helps Alzheimer’s patients to remember and concentrate. Alzheimer’s Association: Give all the offer.
As the first in the world, a group of Danes with Alzheimer proven that physical exercise strengthens the intellectual ability and increase the quality of life.

When the body starts to move, support memory and concentration ability, like exercise has a beneficial effect on the unrest that many patients with Alzheimer suffer.

“We can see that patients who exercise physically achieve an effect in several areas. They function better in their daily lives, and, at best, exercise can have a delaying effect on the disease,” says research leader Professor Steen Hasselbalch of the National Dementia Research Center.

A total of 200 patients affected by dementia since 2012 participated in the project. Half trained through 16 weeks in a community with others and in the presence of physiotherapists. The other group received no training.

The primary goal was to strengthen the ability to remember and concentrate, which was achieved in two out of three patients. It was achieved in the group who showed up to 80 percent of the three weekly training sessions and trained with such a high intensity that they were out of breath.

“They saw an effect on their mental speed, attention, and concentration,” says Steen Hasselbach.

It is still too early to determine why exercise has a positive effect on the brain. But it may be due to the fact that muscles secrete substances that are believed to have a protective and stimulating effect on the neurons during exercise.

But the explanation can also be simple so that patients sleep better and in general feel a greater comfort when they train, and thus find it easier to cope with everyday life.

In the Danish Alzheimer’s Association, President Nis Peter Nissen urges parliament to require municipalities to offer physical exercise to everyone with Alzheimer’s disease.

This will not only benefit patients and relatives, but also save admissions and nursing home places.